Antická literatura -Řecko

18. listopadu 2007 v 19:41 |  literatura
Antická literatura
- literatura starověkého Řecka a Říma
- základem pro evropskou literaturu, doteď inspirační zdroj pro nějaké spisovatele
antické mýty - je v nich prý ukryta veškerá moudrost světa, lidstva a pochopení světa
vymezování druhů a žánrů
literární soutěže
Řecko
- literatura prošla několika fázemi:
1-Archaické období - 9,8 století př. n. l. - 6 století př. n. l.
- Homér- mnoho o něm nevíme
- údajně slepý potulný zpěvák a básník
- je mu přisuzováno autorství dvou nejstarších hrdinských eposů - Ilias a Odysea
- vznikali postupně z jednotlivých vyprávění
- šířili je potulní lidé
- námět vychází z Trojské války
Ilias- konec 8. století př. n. l. - 16 000 veršů
- 51 posledních dní o dobývání Tróji
- řecké Ilion - Trója
- nezáživný, opakování, dosti statický
Odysseia- počátek 7. století - 12000 veršů
o Ithackém králi Odysseiovi a o jeho návratu z Trojské války, rozezlil si bohy,
hlavně Diova bratra - jeho synovi vypíchl oko
- cesta trvala 11 let, posledních 41 dní z jeho putování + historky z celých
jedenácti let.
- propracovanější, komplikovanější děj, zábavnější, více dialogů
veršované epické skladby, vážou se na Tróju, zdroj- ústní lidová slovesnost, mýty,
psáno časoměrným hexametrem = obsahem je jeden verš a šest stop většinou daktylu
v obou eposech bohové zlidštěni- mají slabosti, nedostatky, vášně, žijí v úzkém kontaktu
s lidmi, lidé podřízeni
Rudolf Mertlík- 20. století - 1913-1985 - znalec antické kultury- převyprávěl Odyseu
kniha Odysseiova dobrodružství, starověké báje a pověsti + další báje z
Řecka
Homér spíše fiktivní, epická tvorba psaná ve verších.
-Hesiodos- doložen-7 století př. n. l.
- rolník, skládal bán - časoměrný hexametr, od potulných lidí
- naučný didaktický epos
- Práce a dny- motivace- prohrané dědictví se svým bratrem
- návody jak na venkovské práce, ponaučení, výklady, příznivé a
nepříznivé dny- pro jaké rostliny
Řecká lyrika
Často k přednesu, zapojeny nástroje
Elegie - za doprovodu píšťal- psal je Archilochos
Milostná a svatební poezie
- psala ji Sapfo-7-6 století př. n. l.
- pocházela z ostrova Lesbos, odešla do vyhnanství, když se vrátila zařídila si dům múz - škola pro výchovu dívek z bohatých aristokratických rodin, učily se zpěvu, tanci, básnickému umění. Lesbická láska? Fantazie spíše než skutečnost, i když je v básních citové vzplanutí básnířky k dívkám, úvahy o životě, svatební básně i písně. Předváděny za doprovodu lyri, k sólovému zpívání
- Anakreón-6. století př. n. l.
- pijanské, milostné písně
- oslavoval ve svých básních víno, ženy, zpěv -dary života
- často napodobován básníky
- Anakreontská poezie
- Pindaros- poezie pro sborový přednes, za svého života uznáván, častý v soutěžích
sborové lyriky 17 knih, dochovaly se čtyři - většinou ódy - oslavuje významné
aristokraty, bohy, vládce, výtěze
Bajky
- Ezop= počeštělé- Aisopos- mýty, nedoložen - nemáme doklady o tom že žil, jen zlomky
v legendách a mýtech
- otrok, překonával moudrostí své pány, život ukončen násilnou smrtí kněžími
- první vypravěč a tvůrce klasických bajek ( i když byly doloženy už u Sumerů
bajka- stručný děj,výchovné ponaučení
- nejdříve ústně, o 300 let později zapisovány
- nejstarší soubor 4-3 století př. n. l. , zapsán Démétriem Falérským
( Rus Krylov, Francouz La Fontaine - bajkaři- zpracovali i Ezopovi bajky )
2.- Attické období ( klasické) - 5-4 století př. n. l.
demokratický systém, proměna +reck0 spole4nosti
pokus o rozumový výklad světa - nahrazují mýtus
vnitřní svět člověka- ustupuje o božský
politické a kulturní centrum- Athény
Athénská demokracie napomáhá rozvoji divadla- přístupné všem
Koncem března i slavnosti zasvěcené bohu veselí, radosti, vína- Dyonysovi - na závěr slavnosti písně doprovázené tanci, přednášel sbor= Dithyramby
Původně zakomponovaný příběh= postupem doby divadelní představení- tragédie= píseň kozlů ( pěvci oblečení v kozlích kůžích)
Řecké hry- psané ve verších, z počátku jeden herec, který vedl se sborem , který byl ukrytý za scénou, dialog. Sbor= hlas lidu
Aischylos-500 př. n. l. - přidal druhého herce
Sofokles - přidal třetího herce
Ženské role zastávají muži
Masky a kostýmy- charakter postav
Řeckou tragédii proslavili-
Aischylos, Sofokles a Euripidés- námětově čerpali z mýtů, zaměřují se na jedince v těžko řešitelných situacích, vyhovět svědomí nebo bohům?, bohové předurčují osud člověka
Aischylos - 525- 456 př. n. l.
- údajně napsal 70- 90 tragédií, dochovalo se sedm: Prosebnice, Peršané, Sedm proti
Thébám, Spoutaný Prométheus, triologie Oresteia - nejvýznamnější, jediná
dochovaná Řecká i od něho
Oresteia- Agamemnon se z Trojské války vrací domů, zavražděn manželkou a milencem,
jeho syn Orestes ho pomstí, zabíjí matku a jejího milence, lid s tím souhlasí, v něm se ale
probudí výčitky svědomí.
Sofoklés- 496-406 př. n. l.
-123 tragédií, dochováno sedm
- zpracoval stejnou látku, příběh ve hře Elektra
Elektra- Orestova sestra, pomstu plánovala dříve než bratr, ten byl pryč, ale poté co se
vrátil, zabil je on. Ve své hře vykreslí jako čin, který je oslavován, spravedlivý.
Král Oidipus- život krále, který je předurčený k vraždě svého otce, má si vzít svou matku za
manželku, ve městě vypukne mor- Apollón věští, že nepřestane dokud se
nenajde a bude žít vrah Lara (otec). Oidipus po něm pátrá, zjišťuje, že je to
on - oslepí se, odchází z města
Antigona- (Oidipova dcera)
- rozvíjí co se dělo v Thébách, když Oidipus odešel do vyhnanství. Vlády se má
ujmout jeden ze dvou synů, vzájemně se povraždí, na trůn nastupuje jejich strýc
Kreon.
- pochovala bratra i přes zákaz strýce, bratr se totiž dopustil vlastizrady. Ona se
oběsí. Kreona syn se zabije a poté i jeho manželka.
Euripidés - 485-406 př. n. l.
- stýkal se s filosofy, to vedlo k tomu, že volněji zpracovává mýty, mění děj u zpracovaných, postavy zpracovává psychyčtěji, zachycuje i otroky.
- Princip Deus ex machina - nějaký problém řeší bohové ( z komplikované situace)- k rozuzlení děje, herci byli spouštěni mechanismem z húry
- Také napsal Elektru- odsuzuje čin Elektory a Oresta
Media- nejlepší drama- královská dcera zachránila Jásona, pomohla mu aby se zmocnil
zlatého rouna, zamilovala se do něho, on ji ale nemiloval. Nakonec zabila jeho novou vyvolenou i jejího otce + svoje a Jásonovi dvě děti.
Znaky antické tragédie
Čerpá z mytologie
Forma verše
Chóry, sbory- veřejné mínění
Děj nečleněn do dějství
Zásada tří jednot- čas, místo, dějová linie
Schéma- expozice, kolize, krize, peripetika, katastrofa
Součásti soutěží, pouze ve dne
Malý počet herců, muži , jeden herec má více rolí - masky
Poslové- mají za úkol diváka informovat o nějakých událostech
Boty s podpatky
Řecká komedie
Aristofanes- 445-385 př. n. l.
- 44 komedií, kompletních se zachovalo 11
komedie žáby- po smrti Aischyla a Euripida - Dyonýs jde do podsvětí, chce Euripida
oživit. Aischylos a Euripidés mezi sebou bojují- Aischylos výtězí ->
Dyonýs ho bere s sebou na svět
Sýsistraté- uprostřed Peloponéské války
- Athény se rozhodnou že válka skončí, Athénské a Sparťanské ženy odmítají
své manželské povinnosti - válka skončí
Jezdci
Próza- Řekové dlouho nerozlišovali literaturu uměleckou a naučnou (věcnou), nejstarší spisy
mají naučný záměr, zároveň umělecké texty.
- dominují nám filosofické, historické, řečnické texty
Dějepisectví
Hérodotos- 484-425 př. n. l.
- spisy Dějiny- 9 svazků
- popisuje spory mezi Evropou a Asií od počátku do Perských válek
tj. 479 př.n. l.
- neobjektivita
- první ucelené zpracování dějin = Otec historie
Thúkydidés- 460- 396 př. n. l.
- přistupoval ke zdrojům zodpovědněji, neověřené vynechával, nedal na nějaké
povídačky
Dějiny Peloponéské války-8 dílů
- nestranný, kritizoval Athénskou politiku, pracoval
s ověřenými prameny
Řečnictví
V Antice velmi ceněno. Řečníci byli vážené osoby
Démosthenés- 384-322 př. n. l.
- vystupoval proti Filipu druhém (Makedonský král), který napadl Řecko
- jeho vystoupení - Filipika = útočná polemická řeč
Filosofie (úvahy o životě)
Sokrates -469-399- nic nenapsal, jeho názory se dovídáme především od jeho žáka Platona
- byl obžalován, že kazí mládež, neuznává státní božstvo - musel vypít jed
Platon- 427-347
- Sokratův žák - učení ve spisech, např: Obrana Sokratova
- založil vlastní školu - Akademie, rozvíjel svou filosofii
- byl to idealista- učení o idejích
- spisy psány dialogickou formou - žák se ptá, učitel odpovídá
dílo Ústava- spis kde nastiňuje nejlepší variantu, obraz společnosti
- v ideální společnosti by měli vládnout filosofové- protidemokratické názory
Aristoteles- žák Platona - 384-322 př.n. l.
- pokračovatel, největší myslitel starověku
- vychovatel a učitel Alexandra Makedonského
- škola v Athénách - Lykeion- dnes pojem Lyceum
- shrnul veškeré vědění starověku
- napsal 150 spisů
- kritizoval Platona za jeho idealismus
- vysoce oceňoval umění, - umělecké dílo umožňuje člověku se duševně očistit=
katarse
dílo Poetika - o básnictví
- obsahuje rozbory uměleckých děl, převážně tragédií, stanovena teorie tří
jednot, udržela se a byla závazná do 17. století
dílo Rétorika, Metafyzika, Politika
3. Helínské období- 4 století př. n. l. - 1 století př. n. l.
dochází k úpadku Řeckého umění, literárních děl. Díla jsou bez nápadu a špatně
zpracovaná.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Syrion Syrion | Web | 20. ledna 2012 v 15:41 | Reagovat

jak to tak čtu, tyhle starý články, tak mě napadá, proč jsi tomu blogu asi dala název meka...

2 Míša Míša | E-mail | Web | 20. ledna 2012 v 15:47 | Reagovat

[1]: No tak čteš jeden můj starý zápisek ze školy. O tom názvu nic nevíš, věř mi...

3 Syrion Syrion | Web | 26. ledna 2012 v 14:56 | Reagovat

[2]: No právěže nevim! Já znám jenom Mekku, poutní místo někde nevim kde, tak přemejšlim, kde se tenhle název asi vzal. Povíš mi to? :D

4 Míša Míša | E-mail | Web | 26. ledna 2012 v 15:41 | Reagovat

[3]: Za prvé se styď, že nevíš, kde je Mekka ... za druhý - možná někdy :)

5 Syrion Syrion | Web | 26. ledna 2012 v 19:27 | Reagovat

[4]: Mě ale tyhle blbosti nezajímaj, víš jak :D Tak mi to pošli na mail :P

6 Míša Míša | E-mail | Web | 26. ledna 2012 v 19:30 | Reagovat

[5]: To je všeobecný přehled, ne blbost :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama